Wróć

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego i zasady przetwarzania danych osobowych

22.06.2023

Niniejszy serwis internetowy stanowi własność spółki Technistone, s.r.o., REGON 25932080, z siedzibą Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Republika Czeska, wpisanej do rejestru handlowego pod sygnaturą akt C 47781, prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, zwanej dalej FIRMĄ.

Witamy Państwa i prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Ogólnych warunków korzystania z naszego serwisu internetowego (zwanych dalej „Ogólne warunki korzystania”), które określają warunki przeglądania serwisu zgodnie z postanowieniami aktualnych regulacji prawnych Republiki Czeskiej. W związku z tym, że FIRMA może w przyszłości modyfikować treść warunków, rekomendujemy od czasu do czasu przejrzeć warunki ponownie, aby przestrzegać ich z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian.

W celu zapewnienia przejrzystości, jasności i prostoty przekazu serwisu internetowego, FIRMA informuje użytkownika, że wszelkie wnioski, wątpliwości lub pytania dotyczące Ogólnych warunków korzystania można przesyłać na adres mailowy: marketing@technistone.cz w celu ich rozpatrzenia przez FIRMĘ.

1. Cel

FIRMA udostępnia zawartość i usługi dostępne w tym serwisie internetowym zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych. Każdy odwiedzający niniejszy serwis i korzystający z niego w jakikolwiek sposób staje się jego „Użytkownikiem” i bezwarunkowo przyjmuje wszystkie warunki zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z aktualnymi Ogólnymi warunkami korzystania przy każdej wizycie w tym serwisie. W przypadku, gdy nie zgadza się z którymś z warunków podanych w niniejszym dokumencie, powinien przestać korzystać z serwisu internetowego. Korzystanie przez niego z serwisu internetowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że akceptuje i rozumie treść Ogólnych warunków korzystania.

Użytkownicy są również informowani, że w pewnych okolicznościach mogą być stanowione specjalne warunki korzystania z konkretnej treści i/lub usług. Korzystanie z takiej treści lub usługi wymaga zaakceptowania specjalnych warunków podanych w niniejszym dokumencie.

2. Usługi

Za pośrednictwem serwisu internetowego FIRMA umożliwia użytkownikom dostęp do: informacji o FIRMIE, jej kontaktach, produktach i usługach, cenach, ofertach handlowych, lokalizacji, do formularzy do przesyłania pytań przy podaniu danych osobowych oraz dostęp do linków do sieci społecznościowych (zwanych dalej „Usługami”).

3. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika serwisu internetowego

Użytkownik akceptuje fakt, że:

 1. Korzysta z serwisu internetowego oraz jego zawartości i usług w sposób właściwy i zgodny z prawem zgodnie z:
  1. regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym czasie,
  2. ogólnymi warunkami korzystania z serwisu internetowego,
  3. standardami dobrego zachowania, w powszechnie przyjęty sposób, oraz
  4. zgodnie z porządkiem publicznym.
 2. W celu dostępu do serwisu internetowego korzysta z potrzebnych do tego celu środków i sprzętu technicznego.
 3. Udostępnia prawdziwe dane w trakcie wypełniania formularzy danych osobowych zawartych w serwisie internetowym i aktualizuje je tak, aby były zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe lub nieścisłe oświadczenie, które złożą, oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone FIRMIE lub osobom trzecim w związku z informacjami, które udostępnią.
 4. W związku z postanowieniami poprzedniego ustępu użytkownicy nie będą:
 1. Korzystać z serwisu internetowego i/lub z jego treści w sposób nieuczciwy lub bezprawny do celów lub skutków niezgodnych z prawem, które są zakazane zgodnie z Ogólnymi warunkami korzystania i mogłyby zagrozić prawom i interesom osób trzecich, i które mogłyby w jakiś sposób uszkodzić, nadmiernie obciążyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług, dokumentów, plików i całej zawartości zapisanej na dowolnym urządzeniu komputerowym.
 2. Uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać dostęp do źródeł i obszarów serwisu internetowego z ograniczonym dostępem bez spełnienia warunków wymaganych do uzyskania takiego dostępu.
 3. Powodować fizycznego uszkodzenia lub uszkodzenia systemów logicznych serwisu internetowego FIRMY lub stron, które należą do jej usługodawców lub stron trzecich.
 4. Rozpowszechniać lub propagować wirusów komputerowych lub innych fizycznych i logicznych systemów w sieci, które mogłyby spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów FIRMY, jej usługodawców lub osób trzecich.
 5. Próbować udostępnić, wykorzystywać i/lub manipulować z informacjami będącymi własnością FIRMY, usługodawców, stron trzecich i pozostałych użytkowników.
 6. Powielać lub kopiować, dystrybuować, umożliwiać dostęp szerokiemu odbiorcy za pośrednictwem jakiegokolwiek środka łączności publicznej, zmieniać lub modyfikować treść bez zgody osób, którym przysługują właściwe prawa, lub niezgodnie z prawem.
 7. Usuwać, ukrywać lub manipulować zapisami dotyczącymi prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej oraz pozostałymi danymi identyfikacyjnymi FIRMY lub stron trzecich, które stanowią część zawartości, oraz wszelkimi technicznymi środkami zabezpieczającymi lub mechanizmami informacyjnymi, o których jest mowa w treści.
 8. Uzyskiwać lub próbować uzyskać treść za pomocą innych metod lub procesów niż te, które w zależności od danego przypadku są do dyspozycji w tym celu, lub które zostały jednoznacznie podane w serwisie internetowym w kontekście zawartości lub procesów powszechnie dostępnych i zwykle stosowanych w sieci w celu eliminacji ryzyka uszkodzenia lub uniemożliwienia korzystania z serwisu internetowego i/lub jego zawartości.
 9. Szczególnie na przykład, w sposób nieograniczony, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie szerzyć ani nie udostępniać stronom trzecim żadnych informacji, danych, treści, wiadomości, elementów graficznych, rysunków, plików dźwiękowych i/lub graficznych, fotografii, wpisów, oprogramowania i ogólnie jakichkolwiek materiałów, które:
 1. mogłyby być w pewnym sensie sprzeczne, przejawiać brak szacunku lub naruszać podstawowe powszechne prawa i wolności gwarantowane przez konstytucję, umowy międzynarodowe i wszystkie pozostałe obowiązujące regulacje prawne;
 2. propagują lub wspierają czyny karalne, nienawistne, obraźliwe lub brutalne, albo ogólnie stoją w sprzeczności z prawem, normami moralnymi, ogólnie przyjętymi standardami zachowania czy porządkiem publicznym;
 3. propagują lub wspierają zachowania, postawy i poglądy o charakterze dyskryminacyjnym na tle odmiennej płci, rasy, wiary, światopoglądu, wieku lub stanu;
 4. obejmują, udostępniają lub umożliwiają dostęp do karalnych, brutalnych, obraźliwych, szkodliwych, poniżających produktów, elementów, wiadomości i/lub usług lub tych, które ogólnie stoją w sprzeczności z prawem, normami moralnymi, ogólnie przyjętymi standardami zachowania czy porządkiem publicznym;
 5. wzbudzają lub mogą wzbudzić niemożliwy do zniesienia stan lękowy lub strach;
 6. pobudzają lub nakłaniają ludzi do podjęcia działań, które są niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe dla zdrowia i równowagi psychicznej;
 7. są chronione prawem w związku z ochroną prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej przysługującego FIRMIE lub osobom trzecim, bez zgody na jego autoryzowane wykorzystanie;
 8. są sprzeczne z honorem, ochroną jednostki lub rodziny lub prawem do zachowania praw osobistych;
 9. stanowią jakąkolwiek formę reklamy;
 10. zawierają wirusy lub programy uniemożliwiające standardową pracę ze stronami internetowymi.
 1. W przypadku przydzielenia hasła pozwalającego użytkownikom na dostęp do usług i/lub treści serwisu internetowego, mają oni obowiązek ostrożnie korzystać z hasła i zachować je w tajemnicy. W związku z tym użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z haseł z należytą starannością, zachowania ich w tajemnicy, nieprzekazywanie ich innym osobom, ani tymczasowo ani na stałe, oraz że nie będą umożliwiać innym osobom dostępu do wyżej wymienionych usług i/lub treści. Szczegółowo informują FIRMĘ o każdym działaniu, które mogłoby prowadzić do bezprawnego wykorzystania hasła, na przykład o jego kradzieży, stracie, bezprawnym dostępie lub innym po to, aby można było hasło natychmiast skasować. Do momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z bezprawnym wykorzystaniem hasła a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde bezprawne wykorzystanie treści i/lub usług serwisu internetowego przez nieupoważnione do tego osoby trzecie.
 2. W przypadku niedbałości lub celowego naruszenia obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe FIRMIE w związku z takim naruszeniem.

4.  Odpowiedzialność

 1. FIRMA nie jest w stanie zagwarantować ciągłego dostępu lub poprawnego wyświetlania, pobierania lub korzystania z elementów i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego, spowodowanych problemami lub przerwami w wyniku czynników lub okoliczności, które są poza kontrolą firmy.
 2. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w związku z dostępem do udostępnionej treści lub informacji.
 3. FIRMA może wstrzymać działanie usługi lub w trybie natychmiastowym zakończyć stosunek z Użytkownikiem, jeżeli stwierdzi, że jej serwis internetowy lub inna oferowana przez nią usługa została wykorzystana w sposób sprzeczny z Ogólnymi warunkami korzystania. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub koszty powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Obowiązkiem Użytkownika jest usunięcie jak najszybciej każdej treści, która mogłaby spowodować jakąkolwiek szkodę, we wszystkich tego typu przypadkach, po poinformowaniu. Firma szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe między innymi w związku z:
 1. zakłóceniem, przerwaniem, awarią, pominięciem, awarią telefonu, opóźnieniem, zablokowaniem lub odłączeniem, które wpływa na pracę systemu elektronicznego, spowodowanym awarią, przeciążeniem i błędami po stronie linii i sieci telekomunikacyjnych, lub jakimikolwiek przyczynami będącymi poza kontrolą FIRMY;
 2. sprzecznym z prawem zakłóceniem spowodowanym korzystaniem ze złośliwych programów i kanału komunikacji, takich jak wirusy komputerowe i inne podobne systemy;
 3. nadużyciem lub niewłaściwym korzystaniem z serwisu internetowego;
 4. błędami związanymi z bezpieczeństwem lub błędami w trakcie przeglądania wynikającymi z niewłaściwego działania przeglądarki internetowej lub korzystania ze starszych wersji przeglądarki. Kierownictwo FIRMY zastrzega sobie prawo do usunięcia całej zawartości lub informacji zawartych w serwisie internetowym lub w jego części.
 1. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z niewłaściwym korzystaniem z powszechnie dostępnych usług, z których korzysta Użytkownik serwisu internetowego. FIRMA nie ponosi również odpowiedzialności za treść i informacje uzyskane z formularzy danych, które są udostępniane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. W przypadku straty lub szkody powstałej w wyniku bezprawnego lub niewłaściwego korzystania z tychże usług FIRMA może wnieść wniosek o rozpoczęcie postępowania wobec Użytkownika w związku z poniesioną stratą lub szkodą.
 2. FIRMĘ należy bronić i chronić, rekompensować jej wszelkie szkody i straty wynikające z roszczeń, oskarżeń lub wniosków złożonych w sądzie przez strony trzecie w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Użytkownik zobowiązuje się również zrekompensować FIRMIE wszelkie szkody wynikające z korzystania z „bootów”, „pająków”, „przeszukiwarek” i innych podobnych narzędzi w celu uzyskania lub wydobycia danych, lub wszelkie inne działania będące efektem nadmiernego obciążenia dla działania serwisu internetowego.

5. Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że do całej zawartości prezentowanej w serwisie internetowym - w szczególności do projektów, tekstów, rysunków, zdjęć, logo, ikon, przycisków, oprogramowania, nazw handlowych, zastrzeżonych znaków towarowych i wszystkich pozostałych znaków włącznie z oznaczeniami - odróżniającymi przeznaczenie przemysłowe i/lub handlowe ma zastosowanie prawo własności intelektualnej i wszelkie przepisy  dotyczące własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące zawartości i/lub innych elementów zapisanych w serwisie internetowym, oraz że jest ona wyłączną własnością FIRMY i/lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo używać jej w kontaktach handlowych. W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie powielać, kopiować, rozpowszechniać, oferować lub w inny sposób upubliczniać, zmieniać lub modyfikować tych treści i będzie przestrzegać zasad FIRMY, w innym przypadku poniesie konsekwencje naruszenia tychże zasad. W żadnym przypadku dostęp do serwisu internetowego nie może oznaczać żadnego rodzaju zbycia, przekazania, zmiany licencji, pełnego lub częściowego przyznania tychże praw, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Niniejszej Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego nie przyznają użytkownikom żadnych innych praw do używania, zmiany, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publikowania stron serwisu internetowego i/lub jego zawartości z wyjątkiem tych wymienionych tutaj. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub stosowanie prawa wymaga uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody FIRMY lub osoby trzeciej, która jest do tego jednoznacznie uprawniona.
 2. Zawartość, teksty, zdjęcia, projekty, logo, rysunki, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie wszystkie utwory intelektualne na stronach internetowych i w serwisie są, jako dzieła multimedialne, chronione prawem autorskim zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa własności intelektualnej. Własność FIRMY stanowią elementy tworzące część projektu graficznego stron internetowych, menu, elementów nawigacyjnych, HTML, kodów, tekstów, rysunków, elementów graficznych i pozostałej zawartości serwisu internetowego, lub we wszystkich przypadkach przysługuje jej właściwe prawo do używania tych elementów. Zawartości serwisu internetowego nie wolno kopiować w całości lub fragmentach, przenosić lub rejestrować za pomocą systemu zdobywania informacji w jakiejkolwiek postaci lub za pośrednictwem jakiegokolwiek medium bez uprzedniej pisemnej zgody FIRMY.
 3. Ponadto nie wolno usuwać, wyłączać i/lub manipulować „prawami autorskimi” i technicznymi środkami zabezpieczającymi lub jakimikolwiek mechanizmami informacyjnymi stanowiącymi część zawartości. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego akceptują obowiązek poszanowania wyżej wymienionych praw i zrezygnują z wszelkich działań, które mogłyby te prawa naruszyć. W każdym przypadku FIRMA ma prawo podjąć wszelkie kroki prawne i działania mające na celu ochronę swych praw do własności intelektualnej i przemysłowej wynikających z regulacji prawnych.

6.  Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Skorzystanie z dowolnej usługi wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W związku z tym FIRMA przetwarza te dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi.
 2. Właścicielem tego serwisu internetowego jest spółka Technistone, s.r.o., REGON 25932080, z siedzibą Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego pod sygnaturą akt C 47781 prowadzoną przez Sąd Okręgowy w - Hradcu Králové.
 3. FIRMA gwarantuje Użytkownikom ochronę wszystkich danych osobowych, które publikuje w serwisie internetowym, a zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi informuje, że:
 1. Wszelkie dane osobowe udostępnione FIRMIE są przetwarzane przez FIRMĘ zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi i są przechowywane w wewnętrznej bazie danych utworzonej i administrowanej na odpowiedzialność FIRMY.
 2. Dane są pozyskiwane w następującym celu: Zapewnienie należytego świadczenia żądanych usług lub produktów:
 1. w celu zarządzania, analizy i odpowiedzi na pytania oraz
 2. w celu przesyłania wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących FIRMY, jej działań, produktów, usług, dokumentów różnego charakteru.
 1. W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zastosowano odpowiednie środki chroniące przed utratą, bezprawnym dostępem lub manipulacją danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi.
 2. FIRMA zobowiązuje się przekazać Użytkownikowi wszelkie informacje poufne, do których ma dostęp, na wniosek Użytkownika. FIRMA w żadnym przypadku nie przetwarza danych osobowych, uzyskanych od Użytkownika w związku ze świadczeniem innych usług, niż tych podanych w części 6 ustęp b) niniejszego dokumentu.
 3. Użytkownicy oświadczają, że mają skończone 16 lat i posiadają w związku z tym zdolność prawną do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszych zasad ochrony danych osobowych.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z przysługującego im prawa dostępu, prawa do sprostowania i usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w którymś z wyżej podanych celów poprzez przesłanie podpisanego oświadczenia na wyżej podany adres FIRMY lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres marketing@technistone.cz, z czytelnie podanymi danymi kontaktowymi oraz kopią dokumentu z danymi identyfikacyjnymi/identyfikacją podatkową FIRMY lub innego dokumentu służącego do potwierdzenia ich tożsamości.
 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych opublikowanych w serwisie internetowym FIRMY przy spełnieniu podanych warunków.
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe, które mogą zawierać przede wszystkim podane przez Państwa imię i nazwisko, adres na fakturze lub adres dostawy, nr REGON spółki, NIP oraz numer telefonu. W przypadku rejestracji w naszym serwisie internetowym dane mogą również obejmować login i hasło. Dane te pozwalają na jednoznaczne przydzielenie zlecenia lub innego wniosku wobec Państwa i kontakt z Państwem.
 2. Ustawienia i preferencje, które obejmują przede wszystkim Państwa ustawienia przesyłania newsletterów, ustawienia plików cookies, udział w konkursach lub badaniach.
 3. Dane o aktywności w serwisie, przede wszystkim informacje o wyświetlanych produktach i dokonanych wyborach, dane o urządzeniu, systemie i przeglądarce, z których przeglądano nasze strony, adres IP, ewentualnie lokalizację ustaloną na jego podstawie, w tym dane uzyskane w związku ze stosowaniem plików cookies.
 4. Dane o aktywności przy wyświetlaniu newsletterów i innych wiadomości, w szczególności dane o czasie przeczytania, urządzeniu, z którego korzystano, i ewentualnie dokonanym wyborze.
 5. Informacje, które podają Państwo przy kontaktowaniu się z nami, to jest informacje podane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach internetowych i przy komunikacji drogą telefoniczną i inną z pracownikami Technistone.
 1. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Technistone wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, do których zostały one zgromadzone, na podstawie Państwa zgody lub innej podstawy prawnej.
 2. Rejestracja i administracja Państwa profilu
 1. Jeżeli chcą Państwo zarejestrować się w części serwisu dla partnerów na www.parnters.technistone.cz należy podać imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail. Po ustawieniu loginu i hasła uzyskują Państwo dostęp do swojego profilu. W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa żądania dostępu do części dla partnerów jako realizacja umowy zawartej z Państwem w wyniku założenia profilu. W tym przypadku przetwarzanie nie wymaga zgody. W związku z administracją profilu mogą Państwo otrzymać wiadomość e-mail lub informację w innej formie, która nie stanowi informacji handlowej. Bez udostępnienia danych osobowych utworzenie profilu jest niemożliwe.
 2. Technistone przetwarza dane osobowe w tym celu przez okres istnienia profilu, który na Państwa wniosek można w dowolnym momencie usunąć.
 3. Newsletter, konkursy i badania marketingowe
 1. W celu przesyłania newsletterów Technistone wykorzystuje Państwa adres e-mail, podany w odpowiednim polu na stronie internetowej serwisu, na której wyrazicie, a następnie za pośrednictwem przesłanej Państwu wiadomości e-mail potwierdzicie, zainteresowanie jego odbiorem. Jednocześnie wyrażacie Państwo w ten sposób zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna, a brak zgody w żaden sposób nie ogranicza innych funkcji serwisu internetowego. Zgodę można w dowolnym momencie cofnąć poprzez kliknięcie na link w stopce każdego newslettera, lub poprzez kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych Technistone podanych w niniejszych zasadach.
 2. Przetwarzanie jest dozwolone wyłącznie przez okres ważności Państwa zgody. Chcąc tworzyć interesujące Państwa newslettery, co 5 lat Technistone sprawdza, czy nadal są Państwo zainteresowani ich otrzymywaniem.
 3. W przypadku ogłaszanych konkursów i prowadzenia badań marketingowych Technistone przetwarza dane osobowe wyłącznie tych osób, które dobrowolnie wyrażą chęć udziału w nich, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Technistone danych identyfikacyjnych i kontaktowych, które zostaną podane w zgłoszeniu konkursowym.
 4. Przetwarzanie jest dozwolone wyłącznie przez okres ważności Państwa zgody lub do czasu rozwiązania konkursu i opracowania badania marketingowego.
 5. Oferta produktów powiązanych
 1. W przypadku aktualnych lub byłych klientów Technistone może na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego przesyłać wiadomości handlowe również bez Państwa zgody.
 2. Wiadomości handlowe zawierają prezentację produktów powiązanych z tymi, które zostały przez Państwa już kiedyś w Technistone zamówione lub zakupione.
 3. Z otrzymywania tych wiadomości handlowych można w dowolnym momencie zrezygnować poprzez kliknięcie w link podany w stopce każdej takiej wiadomości przesłanej drogą elektroniczną lub można wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania poprzez kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach. Na podstawie tego sprzeciwu przesyłanie wiadomości handlowych zostanie przerwane.
 1. Dane osobowe są przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat od zakończeniu stosunku handlowego między klientem i Technistone, zwykle od momentu zapłaty przez klienta pełnej należności za dostarczony produkt.
 2. Rekomendacje klientów
 1. Na podstawie specjalnego porozumienia między Państwem a Technistone mogą być wyłącznie za Państwa zgodą publikowane informacje o Państwa doświadczeniach z produktami Technistone, w tym komentarz lub zdjęcie produktów Technistone umieszczonych w Państwa pomieszczeniach.
 2. Szczegółowy zakres publikowanych informacji oraz pozostałe warunki są ustalane z Technistone indywidualnie.
 3. Informacje mogą być publikowane przede wszystkim w serwisie internetowym Technistone, w sieciach społecznościowych na profilach Technistone lub w innych środkach przekazu.
 4. Dane osobowe zawarte w rekomendacjach są przetwarzane wyłącznie przez okres do momentu wycofania zgody lub przez okres uzgodniony indywidualnie z Technistone.
 1. Pliki cookies i udoskonalanie zawartości serwisu internetowego
 1. W trakcie odwiedzin serwisu internetowego Technistone mogą być na Państwa urządzeniu zapisywane, a następnie odczytywane z niego małe pliki danych zwane cookies. Strony internetowe wykorzystują własne pliki cookies oraz pliki stron trzecich w celu zapewnienia przyjaznego dla użytkownika działania serwisu, poprawy sposobu prezentacji produktów, dostosowania i ułatwienia wyszukiwania oraz dostosowania stron na podstawie preferencji i aktywności odwiedzających.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udoskonalaniu prezentacji internetowej Technistone, to znaczy bez konieczności uzyskania zgody, zgodnie z podanymi niżej warunkami.
 3. Do informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookies mogą być przez Technistone przyporządkowywane pozostałe dane, przede wszystkim dotyczące Państwa aktywności w serwisie internetowym, urządzenia, systemu lub przeglądarki, z których Państwo korzystacie.
 1. Inne rodzaje przetwarzania danych osobowych
 1. Technistone może przetwarzać dane osobowe w sposób przekraczający podane cele i okresy wyłącznie zgodnie z regulacjami prawnymi, na przykład w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów lub pełnienia ciążących na nim obowiązków, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości.  
 1. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA NEWSLETTERÓW I INNYCH WIADOMOŚCI HANDLOWYCH
 1. Jeżeli nie będą Państwo dalej zainteresowani otrzymywaniem newsletterów lub innych wiadomości handlowych, można zrezygnować z ich otrzymywania poprzez kliknięcie w link podany w stopce takiej wiadomości e-mail. Nastąpi usunięcie Państwa z listy adresatów wiadomości handlowych.
 2. Zgodę można cofnąć (w przypadku newsletterów) lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku innych wiadomości handlowych) także poprzez kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.  Informacja ta nie wymaga żadnej specjalnej formy.
 1. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe są przetwarzane w pierwszej kolejności przez firmę Technistone i jej pracowników we wszystkich wyżej wymienionych celach. Technistone pełni w tym przypadku rolę administratora. Wszystkie osoby w Technistone mają obowiązek zachowania tajemnicy o danych osobowych, do których uzyskają dostęp.
 2. Technistone może przekazać dane osobowe podmiotom, pełniącym rolę administratora lub podmiotu przetwarzającego. Do tych podmiotów należą w szczególności:
 1. podmioty zapewniające modyfikację lub montaż produktów Technistone;
 2. agencje mediów cyfrowych, PR i HR;
 3. partnerzy zewnętrzni zapewniający treści (content) Technistone, zwłaszcza blogerzy i copywriterzy;
 4. firmy odpowiedzialne za realizację i organizację targów i wystaw;
 5. dostawcy i producenci dzieł materialnych i niematerialnych (grafiki i oprogramowania) na potrzeby komunikacji marketingowej marki Technistone;
 6. podmioty zapewniające komunikację medialną (TV, radio) oraz poza medialną (online, sms, mailingi, konkursy, reklamy, druk, sponsoring) marki Technistone.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z firmą Technistone za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach i skorzystać z następujących praw:

 1. Prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli będą mieć Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i nie znajdziecie na nie odpowiedzi w niniejszych zasadach, firma Technistone udzieli wyjaśnień lub informacji uzupełniających.

 1. Dostęp do danych osobowych
 1. W ramach zastosowania prawa dostępu Technistone udostępni Państwu przede wszystkim informacje o tym, jakie dane przetwarza, w jakim celu i przez jaki okres, skąd uzyskuje dane osobowe, oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania tychże danych i praw przysługujących Państwu w związku z tym. 
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych
 1. Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprecyzyjne lub niepełne, Technistone dokona właściwych zmian lub uzupełnienia.
 1. Prawo do usunięcia danych osobowych
 1. Mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności. Technistone usunie dane osobowe, które nie są już niezbędne do celów, dla realizacji których były przetwarzane, lub jeżeli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, lub wniosą sprzeciw wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a Technistone nie ma innej podstawy do ich dalszego przetwarzania.
 2. Dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli zostanie potwierdzone, że Technistone przetwarza je niezgodnie z prawem.
 3. W przypadku zastosowania tego prawa Technistone najpierw sprawdzi, czy zachodzi okoliczność uzasadniająca usunięcie danych a następnie usunie Państwa dane osobowe w całości lub w części.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 1. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki.
 2. Technistone ograniczy przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest kwestionowana prawidłowość danych osobowych, brak podstaw prawnych do przetwarzania, dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, lub został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Ograniczenie przetwarzania ma zwykle charakter tymczasowy i trwa do czasu, aż Technistone sprawdzi okoliczności pozwalające na dalsze przetwarzanie, ewentualnie dokona usunięcia danych.
 1. Prawo do przenoszenia danych
 1. Mogą Państwo zażądać od Technistone przeniesienia danych osobowych, które zostały udostępnione przez Państwa firmie Technistone i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub na potrzeby realizacji umowy.
 2. W ramach zastosowania tego prawa Technistone prześle Państwa dane osobowe w powszechnie używanym formacie Państwu lub innemu administratorowi wskazanemu przez Was.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Technistone mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 2. Jeżeli Technistone nie będzie mieć żadnego istotnego powodu uzasadniającego dalsze przetwarzanie, zakończy przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Prawo wniesienia skargi
 1. Jeżeli uznają Państwo, że firma Technistone przetwarza dane osobowe niezgodnie z przysługującym Państwu prawem do ochrony życia prywatnego, można zażądać od Technistone wyjaśnień i usunięcia takiego stanu rzeczy.
 2. W dowolnym momencie można również wnieść skargę do czeskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wszystkich praw można dochodzić korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Technistone dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Technistone przykłada wielką wagę do zabezpieczenia przetwarzanych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Dane osobowe są standardowo przechowywane w bazach danych i systemach, do których mają dostęp wyłącznie osoby, które muszą pracować bezpośrednio z danymi osobowymi w celach podanych w niniejszych zasadach, tylko w niezbędnym zakresie.
 5. Technistone na bieżąco sprawdza zabezpieczenie danych osobowych i ulepsza środki ochrony.

 

OBOWIĄZUJE OD                            25 maja 2018

OSTATNIA AKTUALIZACJA             3 stycznia 2022

 

7.  Pliki cookies 

a) Stosowanie plików cookies i błędów w serwisie przez serwis internetowy

Strony internetowe FIRMY korzystają z własnych plików cookies i plików stron trzecich w celu udoskonalania usług, dostosowania i ułatwienia użytkownikom wyszukiwania w zależności od ich preferencji, oraz w celu analizy ich aktywności na stronach.

Strona internetowa, w tym serwery stowarzyszone SPÓŁKI, mają domyślnie wyłączone pliki cookies. Wyjątek stanowią pliki niezbędne do prawidłowego działania i ulepszenia interfejsu użytkownika. Odwiedzający witrynę ma możliwość wyboru, które „Cookies” mogą być włączone lub wyłączone. Funkcjonalność tę zapewnia narzędzie CookieYes, którego celem jest udostępnienie odwiedzającym stronę SPOŁKI opcji swobodnego i dowolnego ustawienia plików „Cookies”. W celu gromadzenia zgód do ustawień plików cookies zbierane są następujące dane: Adres IP, lokalizacja GPS, data akceptacji zgody oraz aktualny stan jej akceptacji.

Pliki te są połączone wyłącznie z użytkownikami i urządzeniami w trybie anonimowym i nie zawierają żadnych odniesień czy linków umożliwiających upublicznienie danych osobowych użytkownika. Użytkownicy mogą tak ustawić swoje przeglądarki, aby informowały lub nie pozwalały na zapisywanie plików cookies wysyłanych przez strony internetowe FIRMY, przy czym nie ogranicza to Użytkownikowi dostępu do ich zawartości. Informujemy jednak, że w każdym takim przypadku serwis internetowy może działać gorzej.

b) Rodzaj, cel i funkcje plików cookies

W zależności od ich trwałości pliki cookies dzielimy na tymczasowe i stałe. Tymczasowe pliki cookies wygasają po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookies wygasają po zrealizowaniu celu, w którym zostały utworzone lub po ich ręcznym usunięciu.

PLIKI COOKIES FUNKCJONALNE: Ten typ plików cookies pamięta preferencje użytkownika dotyczące narzędzi zawartych w naszych usługach, co oznacza, że nie ma potrzeby ustawiać usługi od nowa przy każdej wizycie w serwisie internetowym.  Ten typ zawiera na przykład następujące dane:

Wybrany język, Rodzaj przeglądarki, Szybkość transferu, który jest kompatybilny z przeglądarką użytkownika.

PLIKI COOKIES LOKALIZACYJNE: Pliki te służą do identyfikacji kraju, w którym przebywa użytkownik w momencie korzystania z usługi. Ten plik cookies jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do dostosowania zawartości do lokalizacji użytkownika za pośrednictwem lokalnej konfiguracji, z której uzyskuje dostęp do usługi.

PLIKI COOKIES REJESTRACJI: Rejestracyjne pliki cookies są generowane po zarejestrowaniu się Użytkownika lub otwarciu sesji przez Użytkownika i służą do identyfikacji Użytkownika w usługach w następujących celach:

W celu zapewnienia takiej identyfikacji Użytkownika, która pozwala na to, że po zamknięciu usługi, przeglądarki lub urządzenia przez Użytkownika, i powrocie do niej w późniejszym czasie (np. innego dnia), będzie on nadal identyfikowany, co ułatwi mu przeglądanie bez konieczności ponownej identyfikacji. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję poprzez naciśnięcie funkcji „koniec sesji” w celu wyłączenia plików cookies, a przy kolejnym dostępie do usługi Użytkownik będzie musiał odnowić sesję w celu identyfikacji.

W celu kontroli, czy Użytkownik jest uprawniony do dostępu do danych usług; na przykład do udziału w konkursie.

Niektóre usługi mogą ponadto stosować elementy, które łączą się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter. Jeżeli Użytkownik zarejestruje sobie usługę z dostępem do sieci społecznościowych, zezwala na zapisanie przez sieci społecznościowe stałego pliku cookies, który zapamiętuje tożsamość użytkownika i zapewnia mu dostęp do usług, do czasu wygaśnięcia ważności tego dostępu. Użytkownik może usunąć ten plik cookies i nie pozwolić na dostęp do usług za pośrednictwem sieci społecznościowych poprzez zaktualizowanie swoich ustawień w danej sieci społecznościowej.

PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE ANALIZIE: Za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza usługę online, narzędzie zewnętrznego dostawcy usług (Google i inne, które mogą zostać dodane do listy, jeżeli różnią się od aktualnie używanych) utworzy plik cookies służący analizie na urządzeniu użytkownika. Plik ten, generowany wyłącznie w trakcie odwiedzin na stronie, będzie używany przy kolejnych wizytach w serwisie usług FIRMY w celu anonimowej identyfikacji użytkownika. Głównym celem jest:

Umożliwienie anonimowej identyfikacji przeglądarek za pomocą pliku cookies (identyfikuje przeglądarki i urządzenia, nie Użytkownika), co z kolei pozwala na szacunkową analizę liczby odwiedzin i trendu odwiedzin w określonym okresie czasu.

Anonimowa identyfikacja najczęściej odwiedzanej i najbardziej atrakcyjnej dla Użytkownika zawartości.

Sprawdzanie, czy chodzi o odwiedziny nowego Użytkownika czy ponowne odwiedziny.

Ważne: Jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się na rejestrację w usłudze online FIRMY, pliki cookies nigdy nie zostaną połączone z danymi osobowymi, mogącymi posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Pliki te będą użyte wyłącznie do celów statystycznych, które pomagają optymalizować serwis internetowy pod kątem wygody jego użytkowników. FIRMA nie wykorzystuje reklamowych plików cookies lub służących promocji opartych na aktywności Użytkownika.

c) W jaki sposób wyłączyć pliki cookies w głównych przeglądarkach

Obowiązuje ogólna zasada, że można zablokować zapisywanie plików cookies przeglądarki lub plików cookies konkretnej usługi online.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na zmianę ustawień plików cookies. Ustawienia te zwykle można znaleźć w menu „Opcje” lub „Ustawienia” w menu przeglądarki.

FIRMA udostępnia użytkownikom informacje o tym, gdzie i jak można zmienić ustawienia plików cookies i w razie potrzeby tryb przeglądania „incognito” w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienia. Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Pomocy firmy Microsoft support lub w menu Pomoc przeglądarki. Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Historia -> Ustawienia własne. Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Pomocy firmy Mozilla support lub w menu Pomoc przeglądarki. Chrome: Ustawienia -> Zaawansowane -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ustawienie treści. Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Pomocy firmy Google support lub w menu Pomoc przeglądarki. Safari: Ustawienia -> Bezpieczeństwo. Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Pomocy firmy Apple support lub w menu Pomoc przeglądarki.

Do dyspozycji są również inne narzędzia online pozwalające użytkownikom rozpoznać pliki cookies na każdej odwiedzanej stronie internetowej i je wyłączyć. FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i prawdziwość polityki prywatności stron trzecich, o których jest mowa w części dotyczącej plików cookies. W razie wątpliwości dotyczących zasad stosowania przez nas plików cookies, prosimy o kontakt z naszą FIRMĄ pod adresem info@technistone.cz. Strony FIRMY mogą zmienić zasady stosowania plików cookies w zależności od wymogów prawnych i regulacji lub w celu dostosowania tychże zasad do wytycznych stanowionych na podstawie aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie i przepisów wykonawczych. W związku z tym rekomendujemy regularnie sprawdzać nasze strony internetowe. O każdej zmianie zasad stosowania plików cookies użytkownicy zostaną poinformowani bądź za pośrednictwem serwisu internetowego, lub wiadomości e-mail (zarejestrowani użytkownicy).

 

8.  Linki

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie powielać serwisu internetowego FIRMY oraz żadnej treści w żaden sposób, włącznie z wstawianiem hiperłączy, bez wyraźnej pisemnej zgody FIRMY.

Serwis internetowy FIRMY zawiera linki do innych stron internetowych stron trzecich w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do informacji dotyczących partnerów biznesowych i/lub sponsorów. W związku z powyższym FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych i nie należy jej uznawać za gwaranta i/lub dostawcę tychże usług i/lub informacji udostępnionych stronom trzecim za pośrednictwem innych linków.

Użytkownikowi przyznaje się odwołalne, ograniczone i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej serwisu internetowego wyłącznie na prywatny i niezarobkowy użytek. Strony zawierające linki do serwisu internetowego FIRMY (i) nie sugerują odwiedzającym, że FIRMA akceptuje te strony lub oferowane przez nią usługi lub produkty; (ii) nie przedstawia w sposób przeinaczony swoich stosunków z FIRMĄ i nie oświadcza, że FIRMA wyraziła zgodę na te linki i włącza je do swojego znaku towarowego, imienia, nazwy handlowej, logo i innych oznakowań FIRMY; (iii) nie zawiera treści, które można uznać za niewłaściwe, niemoralne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne lub propagujące przemoc lub dyskryminację na tle płci, rasy lub wyznania w sprzeczności z porządkiem publicznym lub które są niezgodne z prawem; (iv) nie mogą kierować linków do dowolnej strony innego serwisu internetowego, ale wyłącznie na stronę główną; (v) utworzy łącze z adresem internetowym tak, aby uniemożliwić stronom, które link stworzyły, powielanie stron internetowych jako część swojego serwisu, w jednej z ich „ramek” lub tworzyć „przeglądarkę” na dowolnej stronie serwisu internetowego. FIRMA może w dowolnym momencie zażądać usunięcia wszystkich linków do serwisu internetowego, a Użytkownik musi je natychmiast usunąć. FIRMA nie będzie kontrolować informacji, treści, produktów lub usług udostępnionych na innych stronach, które linkują do serwisu internetowego.

W związku z tym FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z tymi stronami internetowymi.

9. Czas trwania i zakończenie

Świadczenie usług w serwisie internetowym i wszystkich pozostałych usług jest w zasadzie na czas nieograniczony. Niemniej FIRMA może zakończyć lub zawiesić dowolną usługę serwisu. Jeżeli będzie to tylko możliwe, FIRMA poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu świadczenia konkretnych usług.

10. Reprezentowanie i gwarancja

Obowiązuje ogólna zasada, że treść i usługi dostępne w naszym serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym FIRMA w ramach świadczenia tychże usług nie udziela żadnej gwarancji ani deklaracji dotyczących treści i usług oferowanych w serwisie internetowym, w tym gwarancji praworządności, niezawodności, użyteczności, wiarygodności, dokładności, zbywalności itp., z wyjątkiem przypadków, gdy takiego oświadczenia gwarancyjnego wymaga prawo.

11. Siła wyższa

FIRMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żaden przypadek, gdy nie może świadczyć usługi z powodu przedłużających się przerw w dostawie prądu, awarii linii telekomunikacyjnych, konfliktów społecznych, strajków, buntów, wybuchów, powodzi, działań i zaniedbań ze strony władz i ogólnie, w wyniku każdego działania siły wyższej lub zdarzeń losowych.

12. Rozwiązywanie sporów, obowiązujące prawo i właściwość prawa

Niniejsze Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego regulują przepisy Republiki Czeskiej. Wszystkie spory będą rozwiązywane zgodnie z ustawodawstwem czeskim.
Jeżeli jakikolwiek warunek zawarty w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania zostanie uznany za nieskuteczny, nieważny na mocy prawa lub w wyniku decyzji sądu lub władz, ta nieskuteczność lub nieważność nie uchybia skuteczności i ważności Ogólnych warunków korzystania jako całości. W takim przypadku FIRMA zmieni lub zastąpi taki nieważny lub nieskuteczny warunek innym, ważnym i skutecznym, który w najszerszym możliwym zakresie osiągnie cel zawarty w pierwotnym postanowieniu.

13. Dane kontaktowe i informacje dotyczące przesyłania CV

Zgodnie z warunkami obowiązujących regulacji prawnych o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi informujemy, że Państwa dane osobowe będą zawarte w pliku stanowiącego własność spółki Technistone, s.r.o., REGON 25932080, z siedzibą Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Republika Czeska, wpisanej do rejestru handlowego pod sygnaturą akt C 47781 prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové. Dane zostaną wykorzystane do potencjalnego przetwarzania danych osób, które na podstawie swojego profilu i cech są odpowiednimi kandydatami na stanowisko pracy. Dane takie będą przechowywane na potrzeby procesu rekrutacyjnego nowych pracowników w przyszłości. Poprzez wysłanie formularza z danymi wyrażają Państwo wyraźną, konkretną i jednoznaczną zgodę na takie przetwarzania danych. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, oraz do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, oraz do cofnięcia zgody w formie pisemnej przesłanej pod wskazany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres info@technistone.cz. Pismo takie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby, której dane uzyskano, firma, do której należy, adres do wysyłki informacji, kopia dokumentu tożsamości oraz treść żądania. W przypadku pełnomocnictwa należy dołączyć poświadczony dokument.

14. Dane kontaktowe

Zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i przepisów wykonawczych spółka Technistone, s.r.o., REGON 25932080, z siedzibą Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego pod sygnaturą akt C 47781 prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové informuje Państwa, że uzyskane od Państwa dane zostaną włączone do wspólnego pliku danych osobowych, za który odpowiedzialność ponosi nasza FIRMA, w związku z korespondencją z wszystkimi użytkownikami i pracownikami FIRMY. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prosimy o przesłanie pisemnej wiadomości do FIRMY pod wskazany wyżej adres wraz z kopią Państwa dokumentu tożsamości lub równorzędnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zaloguj się do świata TechniStone®

Zapisz się do newslettera

POZWÓL NAM WYSYŁAĆ COOKIES, ABY UŁATWIĆ CI KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY!

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie cookies, dzięki którym możemy dostosowywać treść i reklamy na naszej stronie internetowej, analizować ruch, poprawiać szybkość strony i umożliwiać udostępnianie treści w mediach społecznościowych. Więcej informacji, sposoby zmiany ustawień cookies oraz ogólne warunki handlowe możesz znaleźć tutaj:

Przyjmij wszystkie Odrzuć wszystko Personalizacja cookies
Zavřít

Cookies i Technistone

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe, które mogą zawierać dane osobowe. My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp do tych informacji lub przechowujemy je na urządzeniu użytkownika. Dane te pomagają nam projektować i ulepszać nasze usługi oraz rozwijać nowe usługi dla Ciebie. Możemy również polecać treści i pokazywać reklamy w oparciu o Twoje preferencje. Do niektórych celów przetwarzania danych zebranych w ten sposób wymagana jest Państwa zgoda

Więcej o cookies

Ściśle niezbędne pliki cookie

Zawsze aktywny

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie ze strony. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Zapisz ustawienia cookies
Zavřít