Polityka przetwarzania danych osobowych firmy Technistone, s.r.o.

1. Do jakich przypadków odnosi się niniejsza polityka?

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Technistone, s.r.o. ("Technistone" lub "Administrator") w charakterze administratora, tj. gdy Technistone samodzielnie określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 GDPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), tj. w szczególności w przypadku:

(i) osoby, które bezpośrednio zwróciły się do Technistone o świadczenie usługi oferowanej przez Technistone lub przedstawienie oferty usługi lub towarów jej partnera lub udzieliły Technistone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu oferowania towarów lub usług jej partnerów ("Klient"); oraz

(ii) partnerzy umowni Technistone, w przypadku osób fizycznych, a także osoby wskazane przez partnera umownego w umowie zawartej z Technistone ("Przedstawiciel"). Niniejsza polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, które podlega szczególnym politykom, z którymi zainteresowane osoby są zaznajomione.

Jeśli skontaktowali się z Państwem pracownicy Technistone, należy pamiętać, że jest to zazwyczaj sytuacja, w której Technistone działa jako podmiot przetwarzający dane i uzyskał Państwa kontakt od administratora danych, który ma umocowanie prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych (zazwyczaj jest to operator usługi, z której Państwo korzystają lub na której przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest regulowane przez polityki odpowiedniego administratora danych.

2. Identyfikacja administratora danych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Technistone, s.r.o., nr ID 25932080,V Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zarejestrowana w C 47781/KSHK Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové.

3. Przegląd przetwarzanych (rodzajów) danych

Dane osobowe, które Administrator będzie przetwarzał są następujące:

(i) dane osobowe podane przez Klienta (zazwyczaj imię i nazwisko, data urodzenia lub numer urodzenia, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon, e-mail, zawód, dane osobowe związane z oferowaną usługą, dane uzyskane z komunikacji z Klientem, nagrania głosowe rozmów telefonicznych)

(ii) dane osobowe Przedstawicieli podane przez ich pracodawcę lub inną upoważnioną osobę w umowie zawartej z Technistone (zazwyczaj imię i nazwisko, stanowisko pracy, telefon, e-mail).

4. Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji usługi, którą Klient wyraził zainteresowanie.

Jeżeli Klient udzieli Administratorowi zgody na kontakt w celu oferowania towarów lub usług partnerów Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu wysyłania informacji handlowych (e-mail marketing) oraz adresowania poprzez telemarketing, gdzie przedmiotem tych informacji marketingowych będą oferty partnerów biznesowych Administratora. W tym przypadku jest to tzw. dobrowolne przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Przedstawicieli są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji odpowiedniej umowy.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest.

a) Zgoda Klienta - w celu przesyłania informacji handlowych (e-mail marketing) oraz telemarketingu przetwarzamy dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody.

b) Wykonanie i zawarcie umowy - na tej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, którzy zwrócili się do Administratora o przedstawienie oferty konkretnej usługi lub towaru swojego partnera lub o umówienie spotkania (lub uzgodnienie podobnej sprawy) z naszym partnerem biznesowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli jest wykonanie umowy (jeśli chodzi o dane osobowe kontrahentów - osób fizycznych) lub uzasadniony interes (jeśli chodzi o dane osobowe osób wymienionych w umowie, które nie są kontrahentem).

6. Czas przetwarzania

Dane klientów będą przetwarzane przez Administratora przez następujący okres,

a) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody Klienta - przez okres, na jaki zgoda została udzielona. Jeżeli taka zgoda nie jest ograniczona w czasie, to przez okres do czasu wycofania zgody przez Klienta. Jednakże nawet po wycofaniu zgody Administrator będzie przetwarzał podstawowe dane o tym, kiedy i w jakiej sprawie Klient kontaktował się z Administratorem przez rozsądny okres czasu (około 4 lat) w celu udowodnienia zasadności takiego kontaktu.

b) w przypadku przetwarzania w celu wykonania i zawarcia umowy - przez okres żądany przez partnera, którego usługę lub towar Administrator ułatwił, z uwzględnieniem rodzaju zawartej umowy, ale co do zasady nie dłużej niż przez 4 lata od dnia podania danych osobowych przez Klienta. W przypadku umówienia spotkania z naszym partnerem biznesowym lub podobnego ustalenia, przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty podania danych osobowych przez Klienta.

Dane Przedstawicieli będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania danej umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń stron powstałych w czasie trwania stosunku umownego lub przez okres trwania postępowania w sprawie takiego roszczenia.

7. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Administrator ujawnia dane osobowe osobom trzecim, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. W szczególności Administrator ujawnia dane osobowe Klientów swoim partnerom świadczącym usługi, którymi Klient jest zainteresowany lub jeśli Klient wyraził na to zgodę. Ponadto Administrator ujawnia dane osobowe Klientów/Przedstawicieli w zwykłym zakresie podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom - zewnętrznym dostawcom usług, doradcom prawnym, ekonomicznym i podatkowym oraz audytorom.

Dane osobowe dotyczące dłużników mogą być również ujawnione firmom windykacyjnym w celu ściągnięcia lub odzyskania długu. Dane osobowe mogą być również ujawnione organom publicznym na żądanie lub w przypadku podejrzenia naruszenia prawa.

Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych poza UE.

8. Jak będzie przebiegało przetwarzanie danych

Sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora obejmuje przetwarzanie ręczne i zautomatyzowane w systemach informatycznych Administratora lub jego podmiotów przetwarzających. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w swoich zbiorach.

W szczególności dane osobowe są ujawniane pracownikom Administratora w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, które wymagają przetwarzania danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym w każdym przypadku i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

When processing personal data, the Controller shall comply with the highest standards of personal data protection data and complies in particular with the following principles:

(a) dane osobowe są zawsze przetwarzane przez Administratora w jasno i zrozumiale określonym celu, za pomocą określonych środków, w określony sposób i tylko przez czas niezbędny do celów, w których są przetwarzane; Administrator przetwarza wyłącznie dokładne dane osobowe;

b) Administrator przestrzega odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa; wszystkie osoby mające styczność z danymi osobowymi Klientów lub Przedstawicieli zobowiązane są do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem tych danych.

9. Wycofanie zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

10. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 GDPR osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych przez administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeżeli administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych na podstawie swojego uzasadnionego interesu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie do administratora sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zakresie objętym sprzeciwem, chyba że osoba, której dane dotyczą, wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

11. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Osoba fizyczna ma prawo u Kontrolera do:

(a) żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, co oznacza prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, a jeśli tak, to prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do innych informacji, o których mowa w art. 15 GDPR,

(b) żądania sprostowania przetwarzanych na jej temat danych osobowych, jeśli są one niedokładne (art. 16 GDPR). Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w niektórych przypadkach,

c) zażądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 GDPR.

d) zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 GDPR,

e) zażądać przekazania danych osobowych w przypadkach uregulowanych w art. 20 GDPR,

(f) uzyskania, na żądanie, danych osobowych, które jej dotyczą i
- które Technistone przetwarza za jej zgodą, lub
- które Technistone przetwarza w celu wykonania umowy, której stroną jest taka osoba fizyczna, lub w celu wykonania działań podjętych przed zawarciem umowy; lub
- są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, przy czym ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w art. 20 GDPR.

Jeżeli Kontroler otrzyma taki wniosek, poinformuje wnioskodawcę o podjętych środkach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli jest to konieczne i uwzględnia złożoność i liczbę wniosków. Administrator nie jest zobowiązany do spełnienia żądania w całości lub w części w niektórych przypadkach przewidzianych w GDPR. Będzie tak w szczególności, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności dlatego, że jest powtarzalne. W takich przypadkach Kontroler może

(i) nakłada uzasadnioną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne związane z udzieleniem żądanej informacji lub przekazaniem informacji lub podjęciem żądanego działania; lub

(ii) odmówić zastosowania się do wniosku.

Jeżeli Kontroler otrzyma powyższy wniosek, ale ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, Kontroler może zwrócić się do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości.

Informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, skorzystała ze swoich praw u Administratora oraz o tym, jak rozpatrzyliśmy jej wniosek, będą przechowywane przez Administratora przez rozsądny okres czasu (zwykle 3-4 lata), aby udokumentować ten fakt, w celach statystycznych, w celu poprawy naszych usług i ochrony jej praw.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator Danych przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z prawem lub w inny sposób narusza jej prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych) lub skorzystać z ochrony sądowej.

Zaloguj się do świata TechniStone®

Zapisz się do newslettera

POZWÓL NAM WYSYŁAĆ COOKIES, ABY UŁATWIĆ CI KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY!

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie cookies, dzięki którym możemy dostosowywać treść i reklamy na naszej stronie internetowej, analizować ruch, poprawiać szybkość strony i umożliwiać udostępnianie treści w mediach społecznościowych. Więcej informacji, sposoby zmiany ustawień cookies oraz ogólne warunki handlowe możesz znaleźć tutaj:

Przyjmij wszystkie Odrzuć wszystko Personalizacja cookies
Zavřít

Cookies i Technistone

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe, które mogą zawierać dane osobowe. My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp do tych informacji lub przechowujemy je na urządzeniu użytkownika. Dane te pomagają nam projektować i ulepszać nasze usługi oraz rozwijać nowe usługi dla Ciebie. Możemy również polecać treści i pokazywać reklamy w oparciu o Twoje preferencje. Do niektórych celów przetwarzania danych zebranych w ten sposób wymagana jest Państwa zgoda

Więcej o cookies

Ściśle niezbędne pliki cookie

Zawsze aktywny

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie ze strony. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Zapisz ustawienia cookies
Zavřít