Gwarancja na materiał Technistone®

Płyty podłogowe

 • Gwarancja 2 lata
 • Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 2 lata na płyty podłogowe i formaty specjalne lub na płyty przeznaczone do produkcji płyt podłogowych, licząc od daty załadunku.
 • Za wadę nie można uważać uszkodzenia formatek wynikającego z niedotrzymania procedury technologicznej układania (użyte kleje i masy do spoinowania, montaż stref czyszczenia, dylatacje itp.) podanej w Ogólnych warunkach handlowych Technistone, s.r.o. - część III/2: Instrukcja techniczna montażu płyt podłogowych.

Płyty poddane obróbce do zastosowań we wnętrzach

 • Gwarancja 10 lat
 • Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 10 lat na płyty do zastosowań we wnętrzach obiektów o przeznaczeniu nie komercyjnym.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od daty montażu płyt Technistone®. Technistone, s.r.o. udziela tej gwarancji wyłącznie w przypadku, gdy płyty zostały zainstalowane we wnętrzu lokalu mieszkalnego, a nie w przypadku płyt zainstalowanych w miejscach dostępnych publicznie.

Płyty poddane obróbce zainstalowane w miejscach dostępnych publicznie

 • Gwarancja 5 lat
 • Technistone, s.r.o. udziela gwarancji 5 lat na instalację płyt w miejscach dostępnych publicznie, licząc od daty instalacji.
 • Przez cały okres gwarancji klient Technistone® jest zobowiązany do prawidłowego, to znaczy zgodnego z niniejszymi warunkami gwarancji, przedstawiania klientowi jego prawa do reklamacji.

Technistone, s.r.o. zapewnia 5 letnią gwarancję na talerze do kuchni na zewnątrz.
Gwarancja rozpoczyna się w dniu instalacji płyt Technistone® Exterior.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Technistone, s.r.o., w przypadku zewnętrznych płyt instalacyjnych (na zewnątrz). Sprzedawca powinien przez cały czas gwarancji prawidłowo, to jest zgodnie z warunkami gwarancji, przedstawiając klientowi prawo do narzekań.

Sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia klientowi prawa do roszczenia w okresie gwarancyjnym, tj. Zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Technistone, s.r.o. zapewnia 10-letnią gwarancję na deski do paneli elewacyjnych.
Technistone zapewnia ograniczoną gwarancję trwającą 10 lat, który odnosi się wyraźnie do określonych właściwości fizycznych i mechanicznych paneli Technistone® zewnątrz.

Właściwości są gwarantowane do dziesięciu (10) lat od daty przekazania paneli elewacyjnych do klienta lub nośnika (jeśli sprzedawca nie dostarcza panele transportu). Jeśli klient dostaje się domyślnie przyjęcia dostarczonych paneli elewacyjnych, okres gwarancji biegnie od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie w przyjęciu klienta dostarczonych paneli elewacyjnych Technistone® Exterior.

Zgłaszanie reklamacji

Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, u którego klient nabył produkt. W przypadku zakupu towaru bezpośrednio od producenta klient zgłasza swoje roszczenia u niego. W przypadku, gdy reklamacja jest zgłaszana przez klienta końcowego u sprzedawcy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania reklamacji spółce Technistone, s.r.o. Przed przekazaniem ma jednak obowiązek sprawdzenia, czy przyczyna reklamacji nie leży po jego stronie (np. uszkodzenie transportowe, które nie powstało z winy producenta lub jego dostawcy usług transportowych) bądź po stronie klienta. W przypadku, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie klienta lub sprzedawcy, sprzedawca załatwia taką reklamację we własnym zakresie. Klient Technistone Group (tj. Technistone, s.r.o., Technistone Rus, Technistone Polska) jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli dostarczonych płyt oraz do ewentualnego zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w zakresie tych płyt, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty wysyłki z Technistone, s.r.o. Po upływie powyższego terminu reklamacja nie zostanie uznana.

 

Sposób zgłoszenia reklamacji

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji u sprzedawcy na piśmie za pośrednictwem Protokołu zgłoszenia reklamacji, zwanego dalej protokołem pisemnym. W przypadku, gdy klient zgłosi roszczenie reklamacyjne u sprzedawcy osobiście, sprzedawca ma obowiązek sporządzenia protokołu pisemnego ze zgłoszonej reklamacji.

Protokół pisemny musi zawierać:

 • numer faktury oraz datę wysyłki
 • dokładną nazwę uszkodzonej/brakującej pozycji asortymentu (specyfikacja przy pomocy partii produkcyjnej)
 • dokładny opis wady
 • ilość uszkodzonych/brakujących produktów
 • propozycję załatwienia reklamacji.

Załatwienie reklamacji

Reklamacja zostanie załatwiona bez niepotrzebnej zwłoki; klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego nie później niż w ciągu 30 dni od doręczenia pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego (w formie protokołu reklamacyjnego lub próbki zgłaszanej do reklamacji itp.) zawierającego wszelkie wymogi formalne określone w Regulaminie reklamacyjnym.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną pomiędzy sprzedawcą lub klientem a spółką Technistone, s.r.o. zawarte zostanie porozumienie w sprawie załatwienia reklamacji. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy.

 

Zaplanuj własną przestrzeń

Czy chcesz wiedzieć, jak Technistone® może wyglądać w Twojej kuchni, salonie, łazience czy gdziekolwiek indziej? Wypróbuj nasz wizualizator, aby uzyskać lepszy pomysł wykorzystania Technistone®.

WYPRÓBUJ VISUALIZER

Zanurz się w "Augmented Reality" Technistone

Dołącz do cyfrowego świata i stwórz nową rzeczywistość wokół siebie.Odkryj nowe możliwości zastosowania materiału TechniStone dzięki naszej aplikacji Technistone AR. Pobierz bezpłatnie z App Store lub Google Play!
Urządzenia wspierające Wirtualną rzeczywistość Technsitone. TUTAJ.

Poznaj AR