Záruka na materiál Technistone®

Technistone, a.s. poskytuje záruku 10 let na desky pro interiérové užití.

Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku TechniStone® na webových stránkách společnosti a začíná datem instalace výrobku v interiéru obytného prostoru.

Registraci je nutné provést do 30 dní od instalace desky.

 

Tato záruka je poskytována společností Technistone, a.s. pouze  pro desky nainstalováné v interiéru obytného prostoru (tzn. pro vnitřní užití), nikoliv pro desky instalované do veřejně přístupných prostor.

Technistone, a.s. poskytuje záruku 5 let na desky určené pro venkovní kuchyně.

Záruka začíná dnem instalace desek TechniStone® Exterior.

Tato záruka je poskytována společností Technistone, a.s., pro desky instalované v exteriéru (venkovní užití). Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě se záručními podmínkami, prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě s těmito záručními podmínkami, prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

Technistone, a.s. poskytuje záruku 10 let na desky určené pro fasádní panely.

Technistone poskytuje omezenou záruku v délce trvání 10 let, která se vztahuje na výslovně specifikované fyzikální a mechanické vlastnosti panelů TechniStone® EXTERIOR.

Vlastnosti jsou garantovány po dobu deseti (10) let ode dne předání fasádních panelů zákazníkovi nebo jeho přepravci (pokud přepravu panelů nezajišťuje prodávající). Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím dodávaných fasádních panelů, pak běží záruční doba již ode dne, kdy nastalo prodlení zákazníka s převzetím dodávaných fasádních panelů TechniStone® EXTERIOR


 

Společnost Technistone, a.s. (dále jen výrobce) nezodpovídá ani zárukou nepokrývá chybné produkty a škody způsobené:

(1) nesprávnou instalací a/nebo manipulací s výrobky TechniStone®, nedodržením instalačních pokynů daných výrobcem nebo místních stavebních předpisů a doporučení, včetně provedení spojů

(2) použitím výrobků TechniStone® mimo běžné použití doporučené výrobcem, v nestandardních aplikacích nebo způsobem, který není v souladu s místními stavebními předpisy a doporučeními

(3) pohybem, deformací, kolapsem nebo úpravou podkladu či nosné konstrukce, na které jsou instalovány výrobky TechniStone®

(4) jakýmkoliv zásahem vyšší moci (například povodně, hurikán, zemětřesení, blesk apod.), stavem životního prostřední (jako je znečištění ovzduší, půdy, plísně apod.)

 (5) nesprávnou manipulací, skladováním, špatným zacházením s výrobky TechniStone® kupujícím nebo nabyvateli třetí strany. Každý kupující je výhradně zodpovědný za stanovení účinnosti, způsobilosti, vhodnosti a bezpečnosti výrobků TechniStone® v souvislosti s jeho použitím v konkrétním případě.

(6) vizuálními nedostatky, tj. zjevnými vadami kvality, (povrchové vady nebo barevné a strukturální odchylky); případné mechanické a estetické vady povrchu výrobku musí být jasně viditelné z vertikálního pohledu. Podle vyhodnocení estetických parametrů, prvek považovaný za vadu by se měl odchýlit od přijatelné specifikace a velikosti a výjimečně vybočit od dlouhodobého estetického vzhledu výrobku TechniStone®.

 

Záruka se dále nevztahuje na:

- produkt, který nebyl uhrazen v plné výši

- zjevné vady výrobku, které nebyly reklamovány před jejich instalací, montáží nebo jiném zpracování

- vady výrobku, o kterých zákazník věděl v době potvrzení objednávky nebo s ohledem na okolnosti měl vědět

- nepatrný rozdíl v barevném odstínu, struktuře a designu; tvrzený kámen TechniStone® je tvořen více než 90 % z přírodních surovin, odchylky v estetickém vzhledu jsou jeho přirozenou vlastností, nesnižují funkčnost desek, a tedy nemohou být považovány za vady

- rozdíl v barevnosti informativního vzorku od aktuální dodávky

- produkty vystavené abnormálnímu používání a podmínkám, čímž se rozumí neodborná manipulace nebo nesprávné a nepřiměřené použití,  vystavení nadměrným teplotám, vystavení extrémním povětrnostním podmínkám, vystavení ultrafialovému záření, fyzikální nebo chemické zneužívání, vystavení kyselinám a louhům, znečištění nebo poškození nesprávnou péčí a údržbou, škody od sekání, řezání, trhliny, praskliny, poškození nebo rozbití způsobené zákazníkem jeho nesprávným a nevhodným používáním

- dočasné skvrny na povrchu TechniStone® (otisky prstů, šmouhy či další dočasné skvrny způsobené běžným použitím)

- materiál TechniStone®, který nebyl čištěn, ošetřován a udržován dle instrukcí společnosti Technistone

- použití v exteriéru

- žádné dodatečné nebo přídavné opravy či úpravy, jako například veškeré instalatérské a elektrikářské úpravy, dále povrchové úpravy dlažby či stěny, které budou vyžadovat opravu či přemístění desky v době záruky desky. Za tyto opravy a úpravy odpovídá plně zákazník.

 

  • Produkty realizované v komerčních budovách (restaurace, hotely, letištní haly, nákupní centra, bytové a apartmanové komplexy, apod.)

 

K uplatnění reklamace a získání rychlého a kvalitního servisu kontaktujte místo, kde byla originální deska TechniStone® zakoupena, popřípadě kým byl instalována.

Pořiďte kvalitní fotodokumentaci reklamované vady.

Po dobu záručního servisu je nutné výrobek zpřístupnit pověřenému zástupci Technistone, a.s. za účelem provedení vizuální kontroly a řídit se pokyny instalační firmy nebo pověřeného zástupce.

V případě, že bude rozhodnuto o výměně desky, náklady na opracování, reinstalaci a náklady s tím spojené nekryje záruka Technistone.

Technistone si vyhrazuje právo po dohodě se zákazníkem nahradit reklamovanou desku novou, v barvě aktuální produktové nabídky, která se vzhledem k vývoji a požadavkům trhu upravuje každý rok.