Protikorupční politika

Protikorupční politika společnosti Technistone je plně v souladu s Globální protikorupční politikou Wilsonart. Poskytuje praktické pokyny pro dodržování příslušných zákonů a předpisů v návaznosti na strategii posilování dobrého jména společnosti, firemní kultury a etického jednání.

Protikorupční zásady doplňují Etický kodex o obecně platné principy čestného obchodního jednání a podnikání. Jakákoliv forma korupce a úplatkářství, či jinak související nevhodné chování uvedené v této politice, nejsou pouze porušením trestního a občanského práva, ale jsou rovněž v rozporu se základními hodnotami společnosti Technistone.

Protikorupční politika zavazuje všechny zaměstnance společnosti a zastupující osoby, které jednají jménem nebo v zájmu společnosti Technistone, k bezúhonnému a etickému chování. Za své jednání a vystupování je každý plně zodpovědný.

Daruji a hostím pro radost

V souladu s místními zákony, zvyklostmi a zdvořilým jednáním je možné nabízet a přijímat občerstvení a dárky v adekvátní hodnotě. Tyto výdaje nesmí být časté, nadměrné nebo nepřiměřené. Pro účel obdarování jsou zvoleny takové předměty, které souvisí s propagací společnosti. Pokud je dar či rozsah doprovodných aktivit neúměrný, častý nebo vykládaný jako odměna za preferenční přístup, pak je takové jednání zakázané a v rozporu s Protikorupční politikou.

Neuplácím a jsem neúplatný

Korupční jednání lze definovat jako příslib poskytnutí nebo získání jakékoli neoprávněné výhody za určitou formu odměny (úplatku). Tato odměna nemusí mít pouze finanční podobu, může se jednat o informace, zvýhodnění třetích stran, smlouvy nebo objednávky vystavené k účelu zakrytí neoprávněného jednání, vydaná povolení, zajištění firemních aktivit apod. Jakýkoliv případ úplatkářství bude řešen v souladu s příslušnými zákony a místními pracovněprávními předpisy. V případě prokázání viny bude vůči pachateli uplatňován nárok na náhradu vzniklé škody a poškození jména společnosti.

Vyhýbám se střetu zájmů

Při jednání s aktuálními a potencionálními zákazníky, dodavateli, odběrateli a dalšími obchodními partnery musí zaměstnanci a zastupující osoby, které jednají jménem nebo v zájmu společnosti Technistone, vystupovat v nejlepším zájmu společnosti Technistone bez ohledu na svůj osobní prospěch. Je nutné vyvarovat se situacím, které by mohly vést ke střetu mezi osobními zájmy a zájmy společnosti. Zneužití hmotných a nehmotných prostředků nebo dobrého jména společnosti za účelem vlastního obohacení je zakázané.

Jednám transparentně

Společnost Technistone dbá na transparentní a patřičně podrobné vedení účetních záznamů, transakcí a nakládání s majetkem. Padělání dokladů, neschválené platby jménem společnosti nebo nepřesné záznamy o provedených transakcích za účelem zakrytí skutečné povahy transakce jsou hrubým porušením zákona.

Znám svého klienta

Společnost Technistone spolupracuje pouze s těmi zákazníky a obchodními partnery, jejichž obchody jsou financovány z legálních zdrojů a založeny na transparentním a etickém obchodním jednání. Veškeré aktuálně platné mezinárodní a tuzemské zákony a předpisy týkající se boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou bezpodmínečně dodržovány. Jakákoliv činnost, která svým charakterem vyvolává podezření na protiprávní jednání, bude neprodleně oznámena příslušným orgánům.

Ctím firemní know-how

Všichni zaměstnanci, zastupující osoby společnosti Technistone a obchodní partneři nesou odpovědnost za ochranu a integritu obchodního tajemství. Veškeré interní informace týkající se obchodní a výrobní strategie společnosti, cenové politiky, dodavatelsko-odběratelských vztahů apod. mají pro společnost zásadní význam a jejich zneužití může její postavení na trhu výrazně poškodit. Konkurenceschopnost společnosti Technistone je budována na základě kvality výrobků, inovací, strategického plánování a dalších aktivit, které umožňují zákony na ochranu hospodářské soutěže.

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR