Etický kodex

Společnost Technistone patří k nejvýznamnějším výrobcům a prodejcům tvrzeného kamene na světě. Dosažený úspěch je výsledkem komplexního přístupu a správného řízení dílčích aktivit, kam bezesporu patří i maximální dodržování standardů obchodního vystupování a etiky. Opatření uvedená v etickém kodexu jsou platná na všech pracovních úrovních společnosti a jejích zástupců. Veškerá jednání vedená v rámci společnosti i se třetími stranami by měla být založena na čestném přístupu, důvěře, vlastní odpovědnosti a transparentnosti.

Etický kodex je veřejně přístupný a veřejně platný dokument. V případě důvodného podezření z neetického, nečestného nebo protiprávního chování jeho neznalost neomlouvá.

Uvedená opatření mají stejnou úroveň důležitosti bez ohledu na jejich pořadí.

Respektuji kolegy

V Technistone platí spravedlivá personální politika a jakákoliv forma diskriminace je striktně zakázaná. Každý získává rovnocennou příležitost zapojit se do kolektivu Technistone bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženství, sexuální orientaci, handicap, rodinný stav, věk nebo jiná specifika. Nevhodné slovní nebo sexuální obtěžování, stejně jako fyzické, psychické nebo jiné zastrašování je naprosto nepřípustné.

K cizímu majetku
se chovám slušně

S majetkem společnosti Technistone je nakládáno pouze v rámci daných kompetencí a v souladu s oprávněnými zájmy. Svěřené prostředky lze užívat pouze k účelům jim svěřeným a s potřebnou péčí. Závazek neplýtvat zdroji, chránit majetek a dobré jméno společnosti se vztahuje i na nehmotná aktiva a služby.

Zákon platí pro mě
stejně jako pro ostatní

Právní normy platí pro každého a jejich porušení je trestáno adekvátním způsobem, stejně jako nemorální, neetické a jinak nevhodné chování. Na takové pochybné jednání lze upozornit prostřednictvím ET-LINK. Etická linka by neměla být zneužívána k nahlášení neprůkazných, neodůvodněných a smyšlených událostí. V takovém případě může být odpovědná osoba sankciována vzhledem k narušení pracovních vztahů a důvěry.

Cítím se bezpečně

Společnost Technistone pro své zaměstnance zajišťuje rovné a bezpečné pracovní podmínky. K nim patří spravedlivé a adekvátní odměňování formou řádné výplaty mzdy, odborná příprava, pravidelná školení a příležitosti k osobnímu i profesnímu růstu. Pracovní podmínky splňují zásady bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců s ohledem na jejich fyziologické předpoklady a potřeby. Vykonávání pracovní činnosti v souladu se zásadami bezpečnosti, stejně jako dodržování fondu pracovní doby, je důsledně vyžadováno a pravidelně kontrolováno.

Jsem ohleduplný
k životnímu prostředí

Zajištění a vytváření podmínek pro trvalé snižování negativních dopadů chování jednotlivců a celého výrobního procesu na životní prostředí jsou pro Technistone dlouhodobým závazkem. K tomuto účelu jsou jasně definovány vnitřní předpisy společnosti, platné zákonné normy a limity. Zaměstnanci jsou odpovědni za své chování a je vyžadována jejich součinnost při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.

Pomáhám dobrému
jménu společnosti

Zaměstnanci a zástupci společnosti Technistone při vykonávání pracovních i mimopracovních aktivit chrání zájmy a dobré jméno zaměstnavatele. Zavazují se dodržovat kvalitu a správnost poskytovaných služeb, včasně a transparentně plnit smluvní závazky, vystupovat profesionálně a vždy jednat v souladu s Compliance programem společnosti. Zároveň při svém jednání pomáhají budovat povědomí o značce a produktu Technistone®.

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR